Sắp xếp theo:

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD200 NHÔM R600A 200L
5.000.000₫ 7.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD300 NHÔM R600A 300L
5.200.000₫ 7.700.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD150 NHÔM 150L R600A
5.210.000₫ 6.200.000₫
5.670.000₫ 8.100.000₫
5.670.000₫ 7.600.000₫
6.470.000₫ 7.900.000₫
6.850.000₫ 8.900.000₫
6.870.000₫ 8.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

BD400 NHÔM R600A 400L
7.100.000₫ 8.790.000₫
7.560.000₫ 10.100.000₫
7.620.000₫ 7.900.000₫
7.760.000₫ 9.900.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

SD401Y ĐỒNG 400L R134A
8.270.000₫ 9.500.000₫
8.360.000₫ 10.500.000₫
8.920.000₫ 10.950.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB550N NHÔM R600A 550L
9.870.000₫ 11.200.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB650N NHÔM R134A 650L
10.300.000₫ 12.200.000₫
11.770.000₫ 12.800.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB890 NHÔM R134A 890L
14.260.000₫ 15.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB950 R134A NHÔM 950L
14.960.000₫ 17.500.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB12 NHÔM R134A 1200L
23.970.000₫ 24.400.000₫

TỦ ĐÔNG ALASKA DÀN NHÔM...

HB15 NHÔM R134A 1500L
30.570.000₫ 31.600.000₫