II. CHI PHÍ NHÂN CÔNG

- Khách hàng  thay 1 lõi chi phí 30.000 VNĐ, thay 2 lõi chi phí là 40.000 VNĐ, thay 3 lõi chi phí sẽ là 50.000 VNĐ, riêng lõi số 4 chi phí là 50.000 VNĐ.